کلینکر سیمان خاکستری

کالا
مناسب برای تولید سیمان پورتلند عادی مطابق با استاندارد ASTM 150 ، نوع 1 درجه
الزامات : ترکیب شیمیایی : مشخصات
20.50 – 22.00 سیلیکون دی اکسید (SiO2)
04.00 – 6.00 آلومینیوم اکسید (Al2O3)
03.00 – 4.50 آهن اکسید (Fe2O3)
65.00 min. آهک (CaO)
00.70 max. پسمانده نامحلول (IR)
03.00 max. منیزیم اکسید (MgO)
01.00 max. آهک آزاد (FCaO)
01.00 max. افت حرارتی (LOI)
کمتر از 0.60 مجموع قلیایی (K2O + Na2O)
کمتر از 0.05 کلرید (Cl-)
01.00 max. سولفور تری اکسید (SO3)
55.00 min. تری کلسیم سیلیکات (C3S)
12.00 – 24.00 دی کلسیم سیلیکات (C2S)
12.00 max. تری کلسیم آلومینات (C3A)
14.00 max. تترا کلسیم آلومینو فریت (C4AF)
00.92 min. عامل اشباع آهک (LSF)
00.50 max. رطوبت (%)
5mm – 25mm (75% min.) سایز فیزیکی
HS کد (سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصولات)